Relational Misssion | visie en waarden

RELATIONAL MISSION | VISIE EN WAARDENWij zijn een familie van meer dan 75 kerken in het Verenigd Koninkrijk, Europa en ook steeds meer in de rest van de wereld.
We maken deel uit van Newfrontiers, een groep apostolische leiders. Samen met hun teams en kerken zijn we op een gezamenlijke missie, verbonden met elkaar door kernwaarden en oprechte relaties.
Onze familie heet Relational Mission omdat we menen dat relaties en missie de basis moeten zijn van een nieuwtestamentische apostolische bediening.
Relaties zonder missie raken naar binnen gekeerd, worden statisch en verwateren snel.
Missie zonder relaties wordt louter functioneel, onpersoonlijk en kan het evangelie onaantrekkelijk maken. God wil een familie die op missie is met Hem, daarom is onze naam RELATIONAL MISSION.


ONZE MISSIE


Wij zijn Relational Mission, een familie van kerken.
Samen verkondigen we Christus en planten en versterken we kerken over de hele wereld.

ONZE VISIE


Wereldwijd vruchtbaar zijn, over grenzen heen om alle volken te bereiken, discipelen te maken en om kerken te planten met lokaal leiderschap.We geloven dat God heeft gezegd dat we in 20 jaar meer mogen verwachten dan velen hebben bereikt in 50 jaar.


Stel je daarom voor:


• 5 zichzelf vermenigvuldigende kerken in elk werelddeel in 2030 (‘Global 5:30’)

• Een nieuwe golf van kerkplanten in het Verenigd Koninkrijk: 100 in 2040 (‘UK 100:40’)

• 20 nieuwe kerkplanten in elk van de 50 Europese landen in 2050 (‘Europe 20:50’)

WE WILLEN DIT BEREIKEN DOOR

Het bouwen van de kerk als een familie, om op lange termijn de missie te kunnen volhouden en te blijven steunen.
Een echte familie.


Te pionieren in nieuwe gebieden en de neiging te weerstaan ons te settelen.


Nieuwe families stichten


Het versterken van mensen in armoede en het toerusten van de kerk op elk gebied van het leven.


Kerk voor de gebroken wereld


Het organiseren van gezamenlijk gebed op telkens grotere schaal voor de voortgang van het Koninkrijk.
Gebeden van velen


Het mobiliseren van elk gemeentelid om een dynamisch getuige te zijn van Christus door woorden, werken en wonderen.
Iedereen een getuige


Het laten groeien van mannen, vrouwen en komende generaties zodat ze hun volledige erfenis in Christus ontvangen.
Zonen en dochters grootbrengen


Het inspireren van alle gelovigen om naar de Heilige Geest te luisteren en vervolgens moedig en gehoorzaam te handelen. Een kompas maar geen kaart

ONZE WAARDEN


Alles wat we doen bouwt op onze waarden die een gezond bijbels levenspatroon vormgeven

• ONZE LEER

1. GEBASEERD OP HET WOORD


We geloven dat de Schrift absoluut waarheidsgetrouw is, toereikend is en beslissend gezag heeft. We stellen daarom de Bijbel centraal bij het bepalen van de leer, de praktijk, het karakter en de gewoonten van het gemeenteleven.

Kolossenzen 1:25 | 1 Tessalonicenzen 2:13 | 2 Timoteüs 3:16-17 | 2 Timoteüs 4:1-5

2. VOL VAN GENADE


De boodschap van genade en het evangelie staat centraal in het leven van de christen en de plaatselijke gemeente. Genade zal altijd tot uitdrukking moeten komen in verlossing, het gemeenteleven, relaties en in de stijl van leiderschap. We zien onze verlossing helemaal als een werk van God.Efeziërs 2:8-10 | Handelingen 11:23 | Kolossenzen 1:6

3. BEKRACHTIGD DOOR DE GEEST


We geloven dat alle gaven in de Schrift vandaag de dag beschikbaar en gewenst zijn voor de bouw van de plaatselijke gemeente en de uitbreiding van het Koninkrijk van God. We geloven dat elke gelovige gevuld zou moeten zijn met de Geest. Dat is onderdeel van Gods verlangen om ons in staat te stellen te leven als christen en om getuige te zijn.

Efeziërs 5:18 | Handelingen 1:7-8 | Galaten 3:1-5 | 1 Korintiërs 12:1, 4-7

• LEIDERSCHAP

4. OUDSTEN IN ELKE PLAATSELIJKE KERK


De Heilige Geest stelt oudsten aan, erkend door de gemeente en de apostolische bediening. Kerkbestuur is geen democratie of autocratie, maar een theocratie. De belangrijkste verantwoordlijkheden van oudsten zijn leidinggeven, voeden, waken en richting geven aan de kerk. We zien het oudstenschap als de roeping van daarvoor gekwalificeerde mannen die toezicht houden op de plaatselijke gemeente in haar gezamenlijk doen en laten.

Handelingen 20:28 | Efeziërs 4:11-12 | 1 Tessalonicenzen 5:12-13 | 1 Timoteüs 3:1-7

5. ‘EFEZE 4’ BEDIENINGEN


Alle gaven uit Efeze 4:11 zijn vandaag nog steeds in werking. Zij helpen om gemeenten tot volwassenheid te brengen en om mannen en vrouwen toe te rusten in hun door God gegeven bediening. Oudstenteams worden gestimuleerd om ‘Efeze 4 bedieningen’ uit te nodigen om hun plaatselijke gemeente te laten groeien naar volwassenheid. De lokale oudsten zijn het bepalende menselijke gezag in de plaatselijke gemeente. Maar de oudsten worden aangemoedigd om open te staan voor apostolische inbreng en apostolisch gezag te aanvaarden.

Handelingen 14:21-23, 20:28 | Titus 1:5 | Jakobus 5:14 | Efeziërs 4:7-16 | Romeinen 16:1-16

6. MET EEN DIENEND HART


Christelijk leiderschap is in essentie een roeping om een voorbeeld te zijn en niet om een uitzonderingspositie in te nemen. Christelijke leiders zijn er, naar het voorbeeld van Jezus, om te dienen en niet om gediend te worden. Christelijk leiderschap hoort transparant en toegankelijk te zijn en gericht op wat God wil. Christelijk leiderschap moet erop gericht zijn om meer mensen in staat te stellen om te dienen, niet om alles zelf te willen doen. Christelijke leiders zouden samenwerking moeten zoeken met andere leiders die gevormd zijn door het evangelie, in plaats van zich af te zonderen en individualisme uit te stralen.

Marcus 10:42-45 | 1 Korintiërs 4:1-2 | 1 Timoteüs 3:1-7 | 1 Petrus 5:1-4 | Titus 1:5-9

• MISSIE

7. FOCUS OP DE PLAATSELIJKE GEMEENTE


Voor ons staat de plaatselijke gemeente centraal in de missie en de doelen van God. De focus van de ‘Efeze 4 bedieningen’ moet daarom in eerste instantie gericht zijn op de plaatselijke gemeente. Zij zijn er om de plaatselijke gemeente te dienen en niet andersom.

Efeziërs 3:10-11 | Matteüs 16:18

8. MISSIE IS LOKAAL, GLOBAAL EN ALOMVATTEND


Ons verlangen is dat gemeenten effectief en vruchtbaar betrokken zijn in de plaatselijke opdracht van het Koninkrijk en zich ook laten meenemen in een wereldwijde apostolische opdracht van het Koninkrijk. Plaatselijke gemeenten zouden betrokken moeten zijn in een brede, alomvattende missie. Actief op elk gebied van de samenleving, in het bijzonder richting de armen en de mensen aan de rand van de samenleving. Een vruchtbare en effectieve bediening begint meestal lokaal en breidt zich dan pas verder uit.

Handelingen 1:8 | Matteüs 28:18-20 | Galaten 2:10

9. TOEPASSING AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE


We erkennen dat onze kernwaarden in verschillende situaties afhankelijk van de context zullen moeten worden toegepast. Dat wil zeggen dat we ze ‘vertalen’ en toepassen zonder afbreuk te doen aan de essentie van de waarden zelf.

1 Korintiërs 9:19-23